Понеділок, 01.06.2020, 14:52
Вітаю Вас Гість | RSS

Великовільшанський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ"

Меню сайту
Наше опитування
Чи подобається Вам Меню нашого сайту?
Всього відповідей: 211
Афоризми
Форма входу
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Свята та події
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Каталог файлів

Головна » Файли » Освітнє законодавство

Положення про класного керівника
[ Викачати з сервера (9.6 Kb) ] 18.08.2011, 13:55

Затверджено

Наказ Міністерства освіти

і науки України

06. 09. 2000   №434

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

26 вересня 2000 року за № 659/4880

ПОЛОЖЕННЯ

про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти

1. Загальні положення

1.1. Це положення регламен­тує діяльність класного керівника загальноосвітнього, професійно-технічного навчального закладу (далі — класний керівник).

1.2. Класний керівник — це педагогічний працівник, який здійснює педагогічну діяльність з колективом учнів класу, навчаль­ної групи професійно-технічного навчального закладу, окремими учнями, їхніми батьками, організа­цію й проведення позаурочної культурно-масової роботи, сприяє взаємодії учасників навчально-виховного процесу в створенні належних умов для виконання зав­дань навчання і виховання, самореалізації та розвитку учнів (вихо­ванців), їх соціального захисту.

1.3. Класний керівник у визна­ченні змісту роботи керується Кон­ституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, Законами Ук­раїни «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкіль­ну освіту», «Про професійно-тех­нічну освіту», іншими законодав­чими і нормативно-правовими актами України, а також цим По­ложенням.

1.4. Класний керівник здійснює свою діяльність відповідно до ос­новних завдань загальної серед­ньої освіти, спрямованих на:

— виховання громадянина Ук­раїни;

— формування особистості учня (виховання), його наукового світогляду, розвитку його здібно­стей і обдаровань;

— виконання вимог Держав­ного стандарту загальної середньої освіти, підготовку учнів (вихо­ванців) до подальшої освіти і тру­дової діяльності;

— виховання в учнів (вихо­ванців) поваги до Конституції Ук­раїни, державних символів Украї­ни, почуття власної гідності, свідо­мого ставлення до обов'язків, прав і свобод людини й громадя­нина, відповідальності перед за­коном за свої дії;

— реалізацію права учнів (ви­хованців) на загальне формуван­ня політичних і світоглядних пе­реконань;

— виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, дер­жавної та рідної мови, націо­нальних цінностей українського народу та інших народів і націй;

— виховання свідомого став­лення до свого здоров'я та здо­ров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізично­го та психічного здоров'я учнів (вихованців).

2. Організація діяльності класного керівника

2.1. Обов'язки класного ке­рівника покладаються на педа-гогічного працівника загально­освітнього, професійно-техніч­ного навчального закладу, який має педагогічну освіту, здійснює педагогічну діяльність, фізичний та психічний стан здоров'я яко­го дозволяє виконувати ці обо­в'язки.

2.2. Обов'язки класного керів­ника покладаються директором навчального закладу на педаго­гічного працівника за його згодою не можуть бути припинені до за­кінчення навчального року. У ви­няткових випадках з метою дотри­мання прав та інтересів учнів (ви­хованців) зміна класного керівника може бути здійснена протягом на­вчального року.

2.3. На класного керівника по­кладається керівництво одним кла­сом, навчальною групою.

У початкових класах класне керівництво здійснює вчитель по­чаткових класів.

У професійно-технічному на­вчальному закладі класне керів­ництво здійснюється в навчальних групах, учні (вихованці) яких під час навчання здобувають повну загальну середню освіту або на­вчаються на основі базової загаль­ної середньої освіти без отримання повної.

Функціональні обов'язки клас­ного керівника розробляються відповідно до цього Положення з урахуванням типу закладу та зав­дань навчально-виховного проце­су і затверджуються директором навчального закладу.

2.4. Класний керівник як орга­нізатор класного колективу:

— сприяє забезпеченню умов для засвоєння учнями (ви­хованцями) рівня та обсягу осві­ти а також розвиткові їхніх здіб­ностей;

— створює умови для органі­зації змістовного дозвілля, про­філактики бездоглядності, право­порушень, планує та проводить відповідні заходи;

— сприяє підготовці учнів (ви­хованців) до самостійного життя в дусі взаєморозуміння миру, зла­годи між усіма народами, етнічни­ми, національними, релігійними групами;

— проводить виховну роботу з урахуванням вікових та індиві­дуально-психологічних особливостей учнів (вихованців), їхніх на­хилів, інтересів, задатків, готов­ності до певних видів діяльності, а також рівня сформованості уч­нівського колективу;

— координує роботу вчи­телів, викладачів майстрів ви­робничого навчання, психолога, медичних працівників, органів учнівського самоврядування. батьків та інших учасників на­вчально-виховного процесу з виконання завдань навчання та виховання в класному колективі (групі) соціального захисту учнів (вихованців).

2.5. Класний керівник має пра­во на:

— відвідування уроків, занять із теоретичного та виробничого навчання, виробничої практики та позакласних занять у своєму класі (групі), присутність на заходах, що проводять для учнів (вихованців) навчальні, культурно-просвітні за­клади, інші юридичні або фізичні особи;

— внесення пропозицій на розгляд адміністрації навчального закладу та педагогічної ради про моральне та матеріальне заохочен­ня учнів (вихованців);

— ініціювання розгляду адмі­ністрацією навчального закладу питань соціального захисту учнів (вихованців);

— внесення пропозицій на розгляд банківських зборів класу (групи) щодо матеріального за­безпечення організації та прове­дення позаурочних заходів у по­рядку, визначеному законодав­ством;

— відвідування учнів (вихо­ванців) за місцем їх проживання (за згодою батьків, опікунів, піклу­вальників), вивчення умов їхньо­го побуту та виховання;

— вибір форми підвищення педагогічної кваліфікації з про­блем виховання;

— вияв соціально-педагогіч­ної ініціативи, вибір форм, ме­тодів, засобів роботи з учнями (ви­хованцями);

— захист професійної честі, гідності відповідно до чинного за­конодавства,

— матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на нього завдань.

2.6. Класний керівник зобо­в'язаний:

— вибирати адекватні засоби реалізації завдань навчання, вихо­вання і розвитку учнів (вихо­ванців);

— здійснювати педагогічний контроль за дотриманням учнями (вихованцями) статуту і Правил внутрішнього трудового розпо­рядку навчального закладу, інших документів, що регламентують організацію навчально-виховного процесу;

— інформувати про етап ви­ховного процесу в класі та рівень успішності учнів (вихованців) пе­дагогічну раду, адміністрацію на­вчального закладу, батьків;

— дотримуватись педагогіч­ної етики, поважати гідність учня (вихованця), захищати його від будь-яких форм фізичного, пси­хічного насильства, своєю діяль­ністю стверджувати повагу до принципів, загальної людської моралі;

— пропагувати здоровий спосіб життя;

— постійно підвищувати про­фесійний рівень, педагогічну май­стерність, загальну культуру;

— вести документацію, пов'я­зану з виконанням повноважень класного керівника (класні журна­ли, особові справи, плани роботи тощо).

2.7. Класний керівник скла­дає план роботи з класним ко­лективом у формі, визначеній адміністрацією навчального за­кладу.

2.8. Класний керівник під­звітний у своїй роботі директору навчального закладу, а у вирі­шенні питань організації навчаль­но-виховного процесу безпо­середньо підпорядкований за­ступнику директора з навчально-виховної роботи.

2.9. Класний керівник може бути заохочений (відзначений) за досягнення високих результатів у виховній роботі з учнями (вихо­ванцями). Форми і види заохочен­ня регулюються законодавством України.

 

Начальник головного управління

нормативного забезпечення та

взаємодії з регіонами                                                                     Я.П.Корнієнко

Категорія: Освітнє законодавство | Додав: VDV
Переглядів: 5921 | Завантажень: 558 | Рейтинг: 2.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Ми у Facebook
МИ ЗАРЕЄСТРОВАНІ